Certyfikacja wyrobów budowlanychurzdzenie1

Informacja dla producentów i dystrybutorów WYROBÓW BUDOWLANYCH:

Wprowadzenie wyrobów budowlanych na rynek  warunkowane jest poddaniem ich ocenie zgodnie z następującymi przepisami prawnymi:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966) dla wyrobów budowlanych nie objętych normami zharmonizowanymi.

- Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z  dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE  L 88 z  4.4.2011) dla wyrobów budowlanych objętych normami zharmonizowanymi lub europejskimi dokumentami oceny.

 

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Centrum Techniki Okrętowej S.A. prowadzi certyfikację w obszarze obowiązkowym według systemu 1, w którym  ocenia się  zgodność wyrobu lub stałość jego właściwości użytkowych, wymaganą do wydania przez producenta krajowej deklaracji zgodności lub deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania wyrobu znakiem budowlanym lub znakowaniem CE.

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Centrum Techniki Okrętowej S.A. uzyskał  status jednostki notyfikowanej (NB 2434) uprawniający do przeprowadzania  oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (kurtyn  dymowych i drzwi stosowanych na drogach ewakuacyjnych), objętych normami zharmonizowanymi.

Wyroby budowlane, dla których prowadzimy certyfikację, znajdziecie Państwo w zakładce ZAKRES CERTYFIKACJI.

Dla uzyskania szczegółowej informacji o toku certyfikacji zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem.