Informacje o przepisach

01.11.2019 kończy się okres przejściowy dla norm zharmonizowanych PN-EN 16034 Drzwi, bramy i otwieralne okna - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności i PN-EN 14351-1 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne.

Zgodnie z artykułem 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, od daty końcowej okresu koegzystencji norma zharmonizowana jest wyłącznym środkiem służącym sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych dla wyrobu budowlanego objętego tą normą. Wraz z końcem okresu koegzystencji wycofuje się normy krajowe sprzeczne z normą zharmonizowaną, a państwa członkowskie pozbawiają ważności wszystkie przepisy krajowe sprzeczne z daną normą zharmonizowaną.

W związku z powyższym Producent wprowadzający do obrotu zewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne zobowiązany jest do posiadania po dniu 01.11.2019 certyfikatu stałości właściwości użytkowych, wydanego przez jednostkę notyfikowaną (nr notyfikacji CTO S.A. - NB 2434), na podstawie którego wyda deklarację właściwości użytkowych i będzie umieszczał na wyrobie oznakowanie CE.

W celu uzyskania certyfikatu stałości właściwości użytkowych dla drzwi zewnętrznych, uprzejmie prosimy o wypełnienie wniosku, który jest dostępny w zakładce „DO POBRANIA”.

 

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Centrum Techniki Okrętowej S.A. prowadzi certyfikację zgodnie z poniższymi Ustawami i Rozporządzeniami:

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA MORSKIEGO

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego i uchylająca dyrektywę Rady 96/98/WE,
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. 2017 poz. 32).

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH

OBSZAR KRAJOWY

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 1409),
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U, z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966),
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklarowania właściwości uzytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2018, poz. 1233).

OBSZAR EUROPEJSKI

 • Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych  i uchylające dyrektywę  Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE  L 88 z  4.4.2011) z późniejszymi zmianami:
  • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 157/2014 z dnia 30.10.2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej,
  • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 568/2014 z dnia 18.02.2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych,
  • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21.02.2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych,
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 1291/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, płyt drewnopochodnych objętych normą EN 13986 oraz boazerii i okładzin z litego drewna objętych normą EN 14915 w odniesieniu do ich odporności na działanie ognia, gdy są stosowane do pokrycia ścian i sufitów,
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 1292/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków klasyfikowania bez badań niektórych niepowlekanych podłóg drewnianych zgodnie z normą EN 14342 w odniesieniu do ich odporności na działanie ognia,
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 1293/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, metalowych listew i obrzeży przeznaczonych do tynkowania wewnątrz pomieszczeń i objętych normą zharmonizowaną EN 13658-1, metalowych listew i obrzeży przeznaczonych do tynkowania zewnętrznego i objętych normą zharmonizowaną EN 13658-2 oraz metalowych narożników i profili specjalnych objętych normą zharmonizowaną EN 14353, w odniesieniu do ich odporności na działanie ognia,
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011,
  • Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) NR 2017/1475 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie klasyfikacji mrozoodporności dachówek ceramicznych w ramach normy EN 1304,
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 2017/959 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie klasyfikacji właściwości użytkowych – osiadania na powierzchniach horyzontalnych oraz krótkotrwałej nasiąkliwości wodą – wyrobów do izolacji cieplnej z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowanych in situ, zgodnie z normą EN 15101-1 na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG),
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 2017/1227 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, wyrobów z drewna klejonego warstwowo objętych normą zharmonizowaną EN 14080 oraz wyrobów z konstrukcyjnego drewna litego łączonego na złącza klinowe objętych normą zharmonizowaną EN 15497 w odniesieniu do ich reakcji na ogień oraz w sprawie zmiany decyzji 2005/610/WE
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 2017/1228 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych, objętych normą zharmonizowaną EN 15824, oraz zapraw do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego objętych normą zharmonizowaną EN 998-1 w odniesieniu do ich reakcji na ogień,
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 2017/2293 z dnia 3 sierpnia 2017 r.w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, wyrobów z drewna klejonego krzyżowo objętych normą zharmonizowaną EN 16351 oraz wyrobów z forniru klejonego warstwowo objętych normą zharmonizowaną EN 14374 w odniesieniu do ich reakcji na ogień,
  • Decyzja delegowana Komisji (UE) 2015/1936 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych przewodów i rur wentylacyjnych do wentylacji powietrza zgodnie z rozporządzeniem nr 305/2011,
  • Decyzja delegowana Komisji (UE) 2015/1958 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych geosyntetyków i wyrobów pokrewnych zgodnie z rozporządzeniem nr 305/2011,
  • Decyzja delegowana Komisji (UE) 2015/1959 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów konstrukcyjnych dla kanalizacji ściekowej zgodnie z rozporządzeniem nr 305/2011,
  • Decyzja delegowana Komisji (UE) 2018/771 z dnia 25 stycznia 2018 r. dotycząca mającego zastosowanie systemu do celów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych urządzeń kotwiczących wykorzystywanych przy robotach budowlanych i przeznaczonych do ochrony osób przed upadkiem z wysokości lub zatrzymania upadku z wysokości,
  • Decyzja delegowana Komisji (UE) 2018/779 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych płyt warstwowych w okładzinach metalowych przeznaczonych do zastosowania konstrukcyjnego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.