Informacje o przepisach

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Centrum Techniki Okrętowej S.A. prowadzi certyfikację zgodnie z poniższymi Ustawami i Rozporządzeniami:

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA MORSKIEGO

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego i uchylająca dyrektywę Rady 96/98/WE,
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. 2017 poz. 32)

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH

6 grudnia 2016 opublikowano ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966).

W Rozporządzeniu, które weszło w życie z dniem 01.01.2017, określono wymagania odnośnie znakowania wyrobu znakiem budowlanym, a także wzór krajowej deklaracji właściwości użytkowych, który określono w Załączniku 2.

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 1409),
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U, z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności,
 • Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych  i uchylające dyrektywę  Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE  L 88 z  4.4.2011) z późniejszymi zmianami:
  • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 157/2014 z dnia 30.10.2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej,
  • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 568/2014 z dnia 18.02.2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych,
  • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21.02.2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych,
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 1291/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, płyt drewnopochodnych objętych normą EN 13986 oraz boazerii i okładzin z litego drewna objętych normą EN 14915 w odniesieniu do ich odporności na działanie ognia, gdy są stosowane do pokrycia ścian i sufitów,
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 1292/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków klasyfikowania bez badań niektórych niepowlekanych podłóg drewnianych zgodnie z normą EN 14342 w odniesieniu do ich odporności na działanie ognia,
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 1293/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, metalowych listew i obrzeży przeznaczonych do tynkowania wewnątrz pomieszczeń i objętych normą zharmonizowaną EN 13658-1, metalowych listew i obrzeży przeznaczonych do tynkowania zewnętrznego i objętych normą zharmonizowaną EN 13658-2 oraz metalowych narożników i profili specjalnych objętych normą zharmonizowaną EN 14353, w odniesieniu do ich odporności na działanie ognia,
  • Decyzja delegowana Komisji (UE) 2015/1936 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych przewodów i rur wentylacyjnych do wentylacji powietrza zgodnie z rozporządzeniem nr 305/2011,
  • Decyzja delegowana Komisji (UE) 2015/1958 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych geosyntetyków i wyrobów pokrewnych zgodnie z rozporządzeniem nr 305/2011,
  • Decyzja delegowana Komisji (UE) 2015/1959 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów konstrukcyjnych dla kanalizacji ściekowej zgodnie z rozporządzeniem nr 305/2011.